Handikappersättning

Handikappbidrag.se


Handikappersättning


Många människor tror att man bara kan få handikappersättning
om man sitter i rullstol - men så är det inte!

Vi är många som har stora merkostnader och behov av hjälp
p g a vår sjukdom/funktionshinder.


När du ansöker om handikappersättning så ring Försäkringskassan och
be om en ansökningsblankett eller hämta den på nätet .


-Se sidan med blanketter!


Dessa sidor hittade jag på nätet men egentligen ska Försäkringskassan hjälpa dig.


www.wardsjuridik.se   eller


www.goransoderlund.se   


 

Den 13 juni 2018 beslutade riksdagen om att införa två nya
socialförsäkringsförmåner – omvårdnadsbidrag och merkostnadsersättning.
De nya förmånerna införs den 1 januari 2019 och kommer på sikt att ersätta vårdbidrag och handikappersättning från kassans sida:


Kan jag få merkostnadsersättning?


Du kan få merkostnadsersättning om du

 • har en funktionsnedsättning som kan antas bestå i minst ett år.
 • har av Försäkringskassan godtagna merkostnader som är minst 11 625 kronor per år på grund av din funktionsnedsättning.
 • har fyllt 18 år och inte längre blir försörjd av dina föräldrar
 • är försäkrad i Sverige. Det är du om du bor här, men det finns några undantag från den regeln.


Vad räknas som merkostnader? 


Kan jag beviljas merkostnadsersättning för mitt barn som har en funktionsnedsättning? 


Hur mycket pengar får jag?


Du kan få merkostnadsersättning på en av fem nivåer som beror på hur stora merkostnader
du har kopplat till din funktionsnedsättning.

För att få merkostnadsersättning ska du 2019 ha merkostnader på minst 11 625 kronor per år.


Det innebär att du inte kan få merkostnadsersättning om dina kostnader är lägre än 11 625 kronor per år, även om de kostnader som du har är skäliga och beror på din funktionsnedsättning.

Beloppen justeras vid varje årsskifte.


Om du under 2019 har merkostnader som uppgår till:

 • 11 625 kronor per år kan du få 1 163 kronor per månad.
 • 16 275 kronor per år kan du få 1 550 kronor per månad.
 • 20 925 kronor per år kan du få 1 938 kronor per månad.
 • 25 575 kronor per år kan du få 2 325 kronor per månad.
 • 30 225 kronor per år kan du få 2 713 kronor per månad.


Du betalar ingen skatt på ersättningen
När du fyllt i ansökan, så skickar du in ansökan och listan med merkostnader till försäkringskassan. Läkarintyg ska med förstås!


Efter några dagar är det bra att ringa kassan för att kolla vilken handläggare du får och skapa en kontakt. Dessutom kollar man att  ansökan kommit fram.


Efter några veckor är det dags att kolla igen hur långt de kommit. När handläggaren arbetat färdigt så får du ett ”förslag till beslut”. Har du tur, så är förslaget positivt. Är det inte det, så se till att komma med mer fakta till handläggaren.

Ett nytt intyg från en annan läkare, dietist, sjukgymnast eller annan. Det är bättre att gå in i det läget och försöka få rätt.


Handläggarna skickar idag nästan alltid handlingarna till sina förtroendeläkare för bedömning.
Det har varit mycket diskussion kring detta förfarande, eftersom de ska bedöma en annan
läkares intyg men de bedömer det medicinska underlaget, så därför är det viktigt att läkarutlåtandet är sakligt och noggrant skrivet.

Missar läkaren att skriva diagnosen, så finns inte det med i underlaget för bedömning.

 

Ditt ärende avgörs sen av en särskilt utsedd beslutsfattare hos försäkringskassan, förut var det en socialförsäkringsnämnd som avgjorde ärendet. Det nya sättet innebär att en handläggare tar fram och sammanställer dina uppgifter. Lämnar ärendet till en föredragande person på kassan. Sen föredrar den person ärendet inför beslutsfattaren. Tre personer är alltså inblandade i ärendet.


Den som vill överklaga beslutet. kan göra det till förvaltningsrätten.

Det brukar dock ta sin tid där..........! Men tycker du att ärendet är felbedömt så överklaga!
Får du ingen handikappersättning - sök om några år igen.
Läget kanske har ändrats! Får du igenom lägsta nivån -
så kanske du om några år försämrats och kan vara i behov
av en högre ersättning.
Merkostnader   

 

Många människor jag träffat säger så här: jag har väl inga merkostnader? Man blir lätt "hemmablind" när man är sjuk/har ett funktionshinder.

 

Ethel och jag har satt ihop en lista med exempel på merkostnader du finner här! - och här...

- vi har försökt tänka på flera olika funktionshinder. Ibland har vi ju också flera diagnoser. Det är merkostnader per år som gäller.


Du yrkar -kassan beslutar. Det är bra om du har en läkares intyg på vissa merkostnader t.ex. att du måste ha den och den behandlingen eller hjälpmedlet.


Denna lista har vi testat med kassan och de säger att det är bra att utgå från något. Det kan vara fler merkostnader som vi inte tänkt på.

TÄNK SJÄLV hur det ser ut för dig!

 

Merkostnadslistan kan du kopiera och skicka med till kassan tillsammans med din ansökan. 


Tänk på att:

 

Vid bedömning av den försäkrades merutgifter kan

hänsyn tas till sådant som den försäkrade skulle

behöva men inte haft råd att kosta på sig tidigare

t.ex. du kanske behöver en tvättmaskin i lägenheten

för du kan inte gå ner tilltvättstugan i källaren.

 

Utgå ifrån när du är som sämst i din sjukdom.

 


Skriv ner allt som du behöver hjälp med och som

du har kostnader för. Kassan godkänner inte allt,

men det är viktigt att visa på behovet!

Man behöver inte visa kvitton el. dyl. Man yrkar – kassan beslutar

 

Sätt dig och räkna så kommer du bli förvånad vilka kostnader du har

- titta på sidan om hjälpmedel och använd katalogen från Varsam, Etacbutiken eller

någon annan webshop, så du ser vad det kostar.


  

 

 OBS! Allmänna tips!

 

     Du ansvarar själv för de uppgifter Du lämnar till Försäkringskassan.

 

     Du måste vara tydlig och klar i din ansökan.

 

     Det är endast merkostnader och merarbetet som får ingå i beräkningarna.

 

     Utlåtandet från läkare, dietist m.fl. måste vara klart och entydigt.

 

     Läkartintyget ska vara en medicinsk diagnos.

 

     Man yrkar på kostnader, några kvitton el. dyl. behövs ej.

 

     När Du får ett förslag till beslut av kassan och Du inte tycker det är bra,

     gå då i det läget in med mer fakta till kassan.

 

 

 

Har Du fått ett negativt beslut kan Du överklaga det till Förvaltningsrätten,

men det tar tid!

 

Webbsidor:

 www.forsakringskassan.se

 

 

Allmänna Råd

Vägledning 2012:2 Version 1   

Denna broschyr kan vara väldigt bra att ha när du ska göra din ansökan!!

 

Försäkringskassan: 0771-114114


OBS!        

Om du har en handikappersättning och/eller en
sjukersättning på 25,50 eller 75% så kan

man av försäkringskassan erhålla ett "intyg för pensionärsrabatt".

Detta kort ger dig möjlighet att erhålla
rabatt på t.ex. kulturinrättningar (muséer,
bio i 
vissa städer, teatrar m.m.),  idrotts-
anläggningar (badhus), kommunikationer m. m.

Du får själv kolla upp vad som gäller
i din kommun och landsting.


Tillbaka    


Övriga ”intressanta” bidrag i socialförsäkringen.


För att se vilka bidrag du kan söka - gå in på Försäkringskassan och titta under fliken Funktionshindrad.

Där kan du också hämta blanketter eller ring kassan och be att få dem hemsickade.


Här är några av bidragen du kan söka:


 • bostadstillägg/bostadsbidrag
 • arbetshjälpmedel
 • handikappersättning ( intyg för pensionärsrabatt)
 • vårdbidrag ( om du har sjuka/funktionshindrade barn)
 • sjukersättning ( pension)
 • tandvårdsersättning
 • bilstöd
 • rehabilitering - när det gäller arbeteLSS - lagen om stöd och service


Du som vårdar anhörig - tänk på att den du vårdar  kan vara berättigad till insatser enligt LSS. Ta kontakt med Försäkringskassan eller en av de många assistansföretagen som finns. t.ex. Eskil, Assistansia m.fl. Finns många på nätet!               

             

Bra information om LSS
Särskilt högriskskydd


Det finns olika former av särskilt högriskskydd:

”Om du har en medicinsk väl dokumenterad sjukdom som gör att du ofta måste vara borta

från arbetet, kan du få sjuklön eller sjukpenning redan från första dagen. Med ”ofta” menas

att antalet sjukdomsfall under ett år bedöms bli fler än tio.”

Det kan också räcka med att du har en kronisk sjukdom man kanske bara är borta ibland för operationer el.dyl. Kolla med kassan! Du har alltid rätt att söka!


Man kan också få gå på arbetstid till t.ex. sjukgymnast eller bassängträning och vara sjukskriven den tiden.


           


Lite egna kommentarer kring ersättningarna:


-bostadstillägg kan du få om du har sjukersättning, jobbar
du så är det bostadsbidrag som gäller

-arbetshjälpmedel kan du få av kassan ( om du behöver
lite extra hjälpmedel till din arbetsplats)

-vårdbidrag kan sökas om man har sjuka barn (ersättningen
finns i olika nivåer )


Tandvårdsersättning


Olika sjukdomar eller funktionshinder kan väsentligt öka behovet av tandvård. Din tandläkare kan då ansöka om ett högre ersättningsbelopp under förutsättning att du har ett läkarintyg som visar att du har en långvarig sjukdom som påverkar tandhälsan.

Det finns en ersättning som heter F-tandvård. Försäkringskassan gör sedan en bedömning.


( ur 1177:Till de långvariga sjukdomar och funktionsnedsättningar
som kan ge rätt till tandvårdsstöd hör:

Psykisk sjukdom som leder till svårigheter att sköta munhygienen.

Parkinsons sjukdom, multipel skleros - MS och ALS,
amyotrofisk lateral skleros, som alla är sjukdomar i nervsystemet.

Cerebral pares - CP.

De reumatiska sjukdomarna ledgånsgsreumatism - RA, sklerodermi
och SLE, systemisk lupus erythematosus.

Missbildningar eller skador i käkarna.

Funktionsnedsättning efter stroke.

Ovanliga diagnoser.)

Äldre och funktionshindrade som omfattas av den kommunala
omsorgen och som har svårt att ta sig till en tandläkare kan få
kostnadsfria besök där behovet av förebyggande och nödvändig
tandvård fastställs. 
Tillbaka